Admitere Scoala de Agenti de Politie Campina (2015)

Iar a venit perioada aceea, perioadă în care sar în ajutorul celor care vor să devină poliţişti urmând cursurile Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar„, Campina. Înainte de a scrie ce am de scris despre sesiunea de admitere 2015, vreau să îi rog pe cei care vor ajunge aici să parcurgă întreg articolul, chiar dacă pare prea lung, să îl şi recitească dacă este cazul, iar abia apoi, dacă tot mai au nelămuriri, să le lase scrise sub forma unor întrebări în cele două secţiuni de comentarii de sub articol. Nimic nu este mai deranjat pentru un om asaltat de foarte multe întrebări decât să primească întrebări la care a răspuns deja aici, în articol, sau mai jos, în secţiunea de comentarii. Acestea fiind menţionate, să trec la treabă, urmând ca după detaliile tehnice ale procesului de admitere, să las mai jos câteva lămuriri cu privire la cele mai frecvente întrebări primite de-a lungul anilor în care am tot scris articole despre acest subiect.

logo scoala
Numărul de locuri scoase la concurs anul acesta este de 505, dintre care 5 locuri sunt disponibile pentru candidaţii de etnie romă, iar alte 3 locuri sunt disponibile pentru candidaţii care fac parte din alte etnii.

Pentru a putea participa la sesiunea de admitere, trebuie îndeplinite de către candidaţi următoarele criterii de selecţie:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, 23 de ani împliniţi în cursul anului 2015 pentru candidaţii la Academia de Informaţii „Mihai Viteazul”;
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile, respectiv de minimum 1,60 metri în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină.

 

Cererile de înscriere la concursul de admitere se pot depune până la data de 07 august 2015. Deobicei, găseam până acum şi o dată ulterioară până la care se pot depune dosarele complete, dar data asta nu am găsit. O puteţi considera ca fiind finală pe cea de mai sus.

Un dosar complet trebuie să conţină următoarele acte:

1. Cererea de participare la concursul de admitere;
2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
3. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
4. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (original/copii legalizate) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2015; absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii menţionate la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;
5. Următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
6. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
7. Cazierul judiciar al candidatului;
8. Fişa medicală tip de încadrare în MAI;
9. Certificatul de examinare psihologică;
10. Caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la instituţia de învăţământ;
11. Trei fotografii 3×4 cm.
Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

 

Etapa I a procesului de admitere.

Fişa medicală tip de încadrare în MAI se întocmeşte de către unităţile medicale ale MAI din fiecare judeţ de reşedinţă al candidaţilor, iar prin intermediul ei se realizează o evaluare detaliat[ a sănătăţii fiecărui candidat, conform baremelor medicale în vigoare. Fişa se completează cu următoarele precizări:

a) Fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei structurii de resurse umane a unităţii de recrutare, respectiv a Serviciului Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale şi/sau ale serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale;
b) După examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,60 m pentru femei, respectiv de 1,65 m pentru bărbaţi, fişa se transmite, prin adresă, structurii de resurse umane, iar în această situaţie, candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare;
c) Fişa medicală se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „Apt admitere pentru admitere la instituţia de învăţământ…”;
d) Fişele medicale cu menţiunea „Inapt medical pentru admitere” se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale judeţene/centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu, iar structura de resurse umane este informată cu privire la acest aspect.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, prin aplicarea de teste psihologice, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele generale/ judeţene/ teritoriale.
Candidaţii recrutaţi se vor informa în privinţa perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic şi/sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

 

Etapa a II-a a procesului de admitere.

Această etapă se desfăşoara în perioada 05 – 13 septembrie 2015, conform graficului stabilit de către unitatea de învăţământ.

Candidaţii declaraţi „apt” după parcurgerea primei etape a procesului de admitere, merg mai departe în etapa a II-a, care începe cu înscrierea la concursul de admitere. În vederea înscrierii, candidaţii vor prezenta următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul;
b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu, numai pentru absolvenţii promoţiei 2015, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
d) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în metodologia de admitere;
e) alte documente solicitate prin dispoziţiile de recrutare ale inspectorilor generali şi/sau metodologia de admitere.

După înscrierea în concurs, candidaţii vor efectua contravizita medicală, care se va efectua la sediul şcolii, conform graficului stabilit, de către subcomisia medicală.

În cazul fericit în care candidaţii sunt declaraţi „apt” după contravizita medicală, aceştia vor da apoi probele sportive prin care li se vor verifica aptitudinile fizice. Probele, 3 la număr, au următoarele bareme:

1. Alergare de viteză (50 m plat) – 7,2 secunde bărbaţi, respectiv 8,1 secunde femei;
2. Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei) – 7 m;
3. Alergare de rezistenţă (1000 m) – 3 minute şi 45 de secunde bărbaţi, respectiv 4 minute şi 10 secunde femei.

Atenţie!!! Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

Ultima parte a celei de-a II-a etape de admitere, candidaţii vor susţine proba scrisa, care constă într-un text grilă cu 90 de întrebări, 60 din gramatica limbii române, 30 din gramatica limbii străine, engleză sau franceză.

Tematica şi bibliografia de concurs sunt publicate pe site-ul şcolii.

Dacă după proba scrisă sunteţi deasupra liniei de departajare, v-aţi îndeplinit misiunea, iar doi ani mai târziu veţi fi declaraţi poliţişti cu acte în regulă. Mult succes!!

 

Cum am spus la început, am terminat cu datele tehnice, aşa că e cazul să las scrise aici câteva răspunsuri la întrebări foarte frecvente pe care le-am primit în ultimii ani.

1. Cum se calculează nota finală la proba scrisă? Contează media de la examenul de Bacalaureat?
Este cât se poate de simplu. Aveţi 90 de întrebări, 60 cu 30 (explicate mai sus care, ce reprezintă), fiecare valorând 1 punct. Câte întrebări răspundeţi corect, acela vă este punctajul final, fără puncte din oficiu, fără nimic. 65 răspunsuri corecte, 65 vă este punctajul final. Media de Bacalaureat contează doar în cazul celor care se află pe ultimele locuri disponibile, dacă au acelaşi număr de puncte. Se face media între punctajul final şi media de Bacalaureat, iar cei aflaţi astfel sub linie, nu vor fi consideraţi admişi.

2. Dacă am terminat o facultate la buget, mă mai pot înscrie la Şcoala de Agenţi de Poliţie?
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” este o formă de învăţământ postliceal, nu universitar, aşa că nu contează ce facultate aţi terminat, la buget sau particulară, nu vă avantajează cu nimic. Desigur, nici profilul facultăţii nu vă ajută cu ceva.

3. Dacă port ochelari/am o aluniţă/am un semn din naştere… sau orice alte asemenea problemuţe de ordin medical, mă pot înscrie?
Dragilor, orice nelămuriri de ordin medical aţi avea, nu este recomandat să întrebaţi pe oricine dacă vă puteţi înscrie sau nu la concursul de admitere. Singurele persoane care vă pot lămuri în astfel de cazuri sunt persoanele calificate ale unităţilor medicale unde vă veţi întocmi fişa medicală tip necesară la dosar. Chiar dacă eu, Adelin Hogea, ştiu că dacă aveţi o carie mică şi un dinte strâmb, puteţi să vă înscrieţi fără probleme în curs, asta nu mă face pe mine un specialist. Un medic este cel care vă va putea lămuri.

4. În ce constă testarea psihologică?
Testarea psihologică ar trebui să fie ultimul motiv de îngrijorare pentru voi. Statistic vorbind, dintr-o mie de oameni care dau testarea aia, hai să zic că doar vreo 50 riscă să nu treacă de testarea psihologică, nu pentru că ar fi nebuni, ci pentru că rezultatele testelor date de ei nu ar corespunde cu ceea ce trebuie să fii ca să ajungi poliţist. Testele sunt relativ simple, de atenţie, de logică, ca să vă stabilească sumar tipul vostru de caracter. Nimic complicat, nimic de speriat.

5. Dacă am avut o medie mai mică de 8 la purtare într-un an, mai pot da admiterea? 
Scrie clar în cerinţele scrise de mine mai sus că trebuie ca media celor patru ani să fie de minim 8, aşa că nu contează dacă într-a X-a ai avut 6 la purtare pe un semestru. Iei cele patru medii ale celor patru ani de liceu, le faci media aritmetică, iar rezultatul trebuie să fie măcar 8 pentru ca tu să te poţi înscrie în concursul de admitere. Ne-am lămurit? Media celor patru ani. 🙂

6. Dacă nu sunt din zona şcolii, mă pot caza în căminele ei pe perioada concursului de admitere? 
Există doar anumite categorii de candidaţi cărora li se oferă cazare în căminele şcolii pe perioada concursului, nu mai ştiu exact care şi sincer să fiu, după 1800 de cuvinte scrise aici, mi-e un pic silă să le caut, însă nu sunt foarte multe acele tipuri de candidaţi. Pe scurt, nu veţi fi cazaţi în căminele şcolii, însă vă puteţi caza fără probleme în casele aflate în preajma şcolii, localnicii oferindu-vă la preţuri foarte bune cazare în acea perioadă.

Cam atât pentru moment, însă dacă-mi mai vin întrebări în cap între timp, am să le scriu aici, în completarea articolului. Din partea mea, mult succes celor care vor să îmbrace haina de poliţist, mult succes în concurs şi mult succes pe perioada şcolarizării. Iar la nevoie, să nu uitaţi, dacă va fi cazul, că v-au ajutat un pic şi informaţiile citite aici, pe blog-ul meu. 😆

M-AM FOLOSIT DE DATELE PREZENTATE ÎN ACEST FIŞIER ÎN REALIZAREA ACESTUI ARTICOL. În el veţi găsi şi câteva modele de cereri şi alte documente tip pe care le veţi completa şi anexa la dosar.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Comentarii

comentarii

97 de comentarii

 • Tony spune:

  Pot sa fiu putin rau? Ca o completare la intrebarea #5, daca ai avut media sub 8 in vreunul din anii de liceu, ar trebui sa-ti spui niste intrebari legate de cum si daca vei suporta disciplina din scoala de politie.

 • martaa spune:

  Buna! Caracterizarea necesara la dosar de unde ar trebui sa o iau avand in vedere ca am termibat liceul in anul 2014 si in momentul de fata am un serviciu?! 😀

  • Adelin spune:

   Marta, este cât se poate de clar scris mai sus că acea caracterizarea o vei obţine de la ultimul loc de muncă, adică cel actual sau ultimul de la care ţi-ai dat demisia, sau dacă nu o vei obţine de la ultima instituţie de învăţământ absolvită. Serios, chiar nu-mi place să repet lucruri.

   • Lara spune:

    Daca eu lucrez in Spania, de exemplu, o sa trebuiasca sa aduc o caracterizare de aici? Aia ar insemna ca trebuie sa o traduc si legalizez si toate alea?
    Multumesc.

 • martaa spune:

  Bine. Mersi pentru informatie.

 • martaa spune:

  Of! Ma doare mintea de la atata invatat!! Nu stii o metoda de invatat gramatica asta complicata?!!..iau orice!

  • Adelin spune:

   Exerciţiul este mama învăţăturii. Înveţi, repeţi, faci exerciţii şi probleme… şi tot aşa. Nu ai cum altfel. :p

   • martaa spune:

    Dar este atat de greu cateodata! La un momentdat m-am intrebat: ,,Oare daca am sa mananc cartea lui Petricica, voi sti toata materia?!” As fi in stare…!

    • Adelin spune:

     Poţi încerca, dar lasă-mă să te scutesc eu de-un efort şi să îţi spun că nu rezolvi nimic aşa. :p

     Hai, pune mâna şi învaţă, pune-te pe alergat şi pe aruncat greuţăţi de 2 kile… şi cam aia e. :p

     • martaa spune:

      Atat de simplu, a? Daca succesul consta in repetarea zilnica a unor activitati simple, atunci care este problema?…

     • Adelin spune:

      Acele activităţi nu sunt aşa de simple, dar dacă vrei, da, aia e reţeta succesului în cazul de faţă. Repeţi acele activităţi, te pui la punct fizic, te pui la punct cu partea scrisă şi cam aia e treaba.

 • Luci spune:

  Salut! Am citit intregul articol si am o intrebare: Dupa ce depun cererea de participare , ce ar trebui sa fac?

  • Adelin spune:

   Salut! Dacă ai citit întregul articol şi ai întrebarea aia, sfatul meu sună aşa: După ce depui cererea, stai liniştit acasă, că te sună ei. 😉

 • martaa spune:

  Sa stii ca ma marit daca nu intru anul acesta la Campina!!! 😀

  • Adelin spune:

   Să ştii că sunt singur şi disponibil, chiar şi pentru căsătorie. 🙂

   • martaa spune:

    S-a facut! Dar sa stii ca incerc si anul viitor la Campina. Daca intru si imi dau astia un pistol…nu cred ca voi mai avea chef de maritis, iar bani de divort nu prea am! 😉

    • Adelin spune:

     Nu e bai, că semnăm contract prenupţial ‘nainte, iar apoi, la divorţ, dacă o fi cazul – deşi nu vreau să fie – o dăm la pace şi mer’em la notar. O rezolvăm noi într-un fel sau altul. Oricum, ştii unde mă găseşti în caz că te hotărăşti să ne luăm.

 • martaa spune:

  Cauta-ma si ma vei gasi!

 • alin spune:

  chiar sa fie o problema inaltimea intre 1,58-1,60,daca sunt apt la toate probele?nu se poate face nimic legal?

  • Adelin spune:

   Din ce ştiu eu, derogările pentru înălţime nu prea se mai admit. Dar eşti liber să încerci, cu menţiunea că 1.60 e pentru fete, nu şi pentru băieţi. 🙂

 • georgiana spune:

  buna ziua.cei care sunt copiii de cadre militare mai platesc taxa de inscriere pt sustinerea examenului la Scoala de Agentide Politie Vasile Lascar sau Şcoala Militară de. Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti?

 • Diana spune:

  Buna! Ma poti ajuta te rog cu subiectele din anii trecuti?

 • StrugaruI spune:

  Dacă termini la școala de poliție, rămâi pentru întreaga carieră subofițer? Adică, nu mai ai dreptul să faci niște cursuri să avansezi în grad?
  Încă o simplă întrebare: dacă am absolvit o altă facultate, după absolvirea școlii de poliție, vor fi luate în considerare și studiile superioare anterioare?(câțiva bănuți în plus la venitul lunar??:) ?

  Mulțumesc anticipat!

 • George spune:

  Bună, aș dori să știu cât este taxa de inscriere, dacă se poate.

 • Mahu spune:

  Buna ziua,imi poate spune cineva daca am urmatoarele medii la purtare,pot depunde dosar pentru admitere la ipj si ijj,mediile fiind..7.50,9.50,8.00,7.50,7.50…multumesc anticipat.

 • Dorin spune:

  Salut , din cauza neprezentarii la examene la facultate , voi fi exmatriculat. In acest caz pot sa-mi depun dosar pentru subofiteri in sesiunea asta ?

 • Mihai spune:

  Salut,am dat testul psihologic pentru academia de politie si domnul de acolo mi-a spus ca daca dau si la campina sa bifez si pt postliceala,dar am uitat,acum ce fac?trebuie sa dau iar testul psihologic si pentru campina?si cu fisa medicala,am facut-o pentru academie dar am uitat sa fac copii si pentru campina..mai poate fi recunoscuta de la ei sau trebuie facuta din nou?multumesc!

  • Adelin spune:

   Prietene, pe cât de amuzantă, pe atât de nefericită mi se pare povestioara ta. Sincer, dă şi tu un telefon la biroul de informaţii al IPJ din judeţul tău, dacă nu ai făcut-o deja şi vezi ce ţi se spune de acolo.

 • Mara spune:

  Buna , am admitere la drept si daca intru la buget va trebui sa las la sediul facultatii diploma de bacalaureat in original. M-am inscris la Campina ( insa in cazul in care nu intru vreau sa nu raman un an acasa de aceea dau si la drept ) . Nelamurirea mea e urmatoarea : daca eu las diploma la drept , la Campina ma pot prezenta cu copiile legalizate ale diplomei de bacalaureat si foii matricole dar daca voi fi declarata admisa pana in ce data va trebui sa le depun in original la Campina ?

  • Adelin spune:

   O astfel de nelămurire o poţi adresa persoanlor avizate de la secretariatul şcolii de poliţie, dând un simplu telefon şi punând o simplă întrebare. Succes!

 • Radu spune:

  Salut, daca am aplicat si-am intrat deja la o facultate de genul : Geografie – Engleza/ Litere Iasi, si stau un an, as putea sa incerc din nou la Agenti de Politie Campina ? Am inteles ca daca intru la buget, nu mai am voie sa dau iar la Campina.

  P.S. Imi pare rau daca intrebarea asta a mai fost pusa dar sunt pe ultima suta de metri si as dori un raspuns rapid. Multumesc anticipat .

  • Adelin spune:

   Şi m-am chinuit să scriu chestia asta în articol, dar vă este silă, mă, să citiţi tot. Grăbiţilor!

   • Radu spune:

    2. Dacă am terminat o facultate la buget, mă mai pot înscrie la Şcoala de Agenţi de Poliţie?
    Asta era intrebarea . Ei bine, eu te intreb posibil altceva. Daca sunt la o facultate la buget de UN AN, deci nu am terminat -pentru ca nu am reusit sa intru din prima la Campina si doresc sa nu stau un an acasa- se aplica aceeasi regula? Chiar daca ai terminat , chiar daca nu ai terminat facultatea, tot pot sa revin pentru a doua sesiune de probe, adica anul urmator ?

 • Mihaela spune:

  Buna tuturor! Intrebarea mea e putin altfel. Sunt pe punctul de a-mi termina fisa medicala, totul e minunat, insa abia am realizat ca media mea la purtare este 7.5. Exista vreo sansa ca acest 7.5 sa devina un 8 rotunjit? Avand in vedere ca nu am avut abateri disciplinare,ci nota mi-a fost scazuta din cauza absentelor.. 10 abs insemnau un punct scazut. Multumesc!

  • Adelin spune:

   Dacă media notelor tale la purtare din cei patru ani de liceu este 7,50, atunci n-are rost să continui cu fişa medicală. Arunci cu banii pe fereastră…

 • Alina spune:

  Bună! La înscrieri, mai precis, când mi-am depus dosarul pentru Academia de Poliție, am ales să-l depun și pentru Școala de Agenți din Câmpina. Am fost declarată aptă în fișa medicală, cât și la examenul psihologic. Intrebarea mea vine aici și sună cam așa: dacă iau și probele sportive la Academie și pic probele teoretice, cele sportive sunt valabile și la Câmpina, fără să le mai repet acolo? Din câte am înțeles eu, examenul psihologic și fișa medicală sunt valabile pentru Școala de Agenți și mă gândesc că dacă astea două sunt valabile, probele sportive de ce n-ar fi (că doar sunt aceleași)!? Și încă ceva…contravizita medicală de la academie este valabilă și la subofițeri, iar dacă nu, știi cumva data la care se face și unde?

  • Adelin spune:

   Nţ! Nu-i aşa. Treci prin toate probele la Câmpina, inclusiv contravizita medicală dinaintea probelor sportive. 🙂

  • Mihai spune:

   faza cu testul psihologic si cu fisa medicala este adevarata?nu trebuie sa facem iar tot?am inteles ca trebuie sa avem copie xeroxata a fisei,dar cum sa ii fac copie daca nu o mai am

 • nicu mira spune:

  AM AUZIT CA INCEPAND CU ANUL 2015,NU MAI ESTE LIMITA DE VARSTA PANA LA 27 ANI,DAR LA TINE IN ARTICOL NU ESTE SPECIFICAT

 • pocol spune:

  Buna as vrea sa intreb si yo media pe. Cei 4 ani. Imi. Iese 7.60 as vrea sa stiu daca pot sa fac o derogare pentru asa ceva e o istorie mai lunga cu nota mea nu. E indisciplinar a trebuit sa muncesc ca sa ma. Pot intretine si din cauza absentelor mia scazut nota la purtare si as vrea sa stiu daca pot face ceva ajutatima cu un raspuns va rog frumoa multumesc…..

 • Diana spune:

  care au fost ultimele medii in 2014?

 • Robert spune:

  In ce masura conteaza nota de la bacalaureat in concursul de testare a cunostintelor?

 • teo spune:

  Exista vreun mars la inceputul anului scolar? 😀 cum se intampla la Academie?

 • Cristi spune:

  Salut.Sunt cam pesimist cu șansele mele.M-am luat de invațat de vreo cateva saptamani.La romana nu ma știam nimic. Dar am facut rost de caietele de pregatire ale unui coleg care a intrat la Academie.La engleza ma pricep chiar bine.Fac intotdeauna peste 20.Am facut un singur teste cap-coada.Acela din 2008.Am scos 67.Cu ce am putut sa citesc din caietele colegului pana acum.Am ramas la Substantiv.Nici nu am inceput sintaxa.De precizat ca am citi o carte de clasa a opta o singura data.Invat repede.Retin repede.Dar e cam greu sa fi autodidactic.Intrebarea mea este:Examnele au acelasi grad de dificultate indiferent de an nu?

 • andreea morariu spune:

  Buna ziua!Am si eu cateva dubii: am citit un articol in care se mentiona ca varsta de 27 de ani nu mai presupune o limita pt accesul la Academie,este adevarat?Cat despre examenul de istorie,stie cineva exact unde pot gasi informatii cu privire la ce anume trebuie invatat si unde gasesc materialul?Multumesc!

 • Perto Nela spune:

  In ce perioada avem vacanta si cate zile de practica pe an?

 • Mihai spune:

  Buna seara, am si eu o intrebare, eu nu am facut nici o zi de scoala in Romania si as fi curios sa stiu daca as putea face ceva…?
  va multumesc!

 • Daiana spune:

  Heeei, buna daca nu am inaltimea necesara pot deveni politista??? 🙁

 • Dumitriu spune:

  Buna seara. Va rog daca ma poate lamuri cineva in legatura cu costurile de cazare la casele oamenilor din vecinatatea scolii sau ce varianta ar fi mai putin costisitoare. Va multumesc!

 • chiva spune:

  Buna, am citit undeva (chiar nu-mi amintesc sursa) faptul ca au fost eliminate restrictiile de varsta, aceasta putand depasi cei 27 ani necesari anterior, este adevarat?
  Multumesc

 • mihai spune:

  transport tg Neamt – Campina .detalii la tel.0748403250

 • marius spune:

  daca am fost respins,pot sa imi retrag dosarul?

 • ciobanu spune:

  La lb spaniola nu se da admitere,doar la engleza si franceza??

 • Maria Ion spune:

  Buna! Am citit articolul tau si comentariile, te rog sa ma scuzi daca a fost enumerata si problema mea, insa nu cred. Am avut TBC pulmonar in 2013, iar in iunie 2014 am termina tratamentul, considerandu-ma vindecata. Eu la anul as vrea sa ma inscriu la Scoala de Agenti de Politie, dar mi-e tare teama ca o sa ma respinga la fisa medicala, declarandu-ma „inapta”. Ma poti ajuta cu problema asta? Sii ceva despre cazurile astea?

 • Ioana spune:

  Dar din proba scrisa cele 30 de intrebari pot fi si in italiana? Sau doar franceza si engleza?

 • tiberiu spune:

  care a fost media de admitere de anul acesta

 • deea spune:

  daca luna asta termin tratamentul pentru tbc pot da examen la anu?

 • Andra spune:

  Buna . Am si eu o intrebare, daca la anul termin facultatea de drept, as putea sa ma inscris la master la scoala de politie si sa ma ajute cu ceva ? Sunt interesata de asta dar nu stiu exact cum ar trebui sa procedez . Multumesc frumos .

 • Blesnac Elena Claudia spune:

  La istori se da vreun examen scris pentru admitere???

 • Marina spune:

  De pe ce data încep sa se depuna dosarele pt 2016..

  • Florescu spune:

   Pt locurile scoase de minister pt cei ce vor sa facă școala doar 6 luni de agent unde trb sa m-a adresez si când se fac dosarele?

 • Florescu spune:

  O întrebare:pentru locurile ce urmează sa fie scoase la poliție in care se face doar 6 luni școala cui trebuie sa m-a adresez?

 • Alexandra spune:

  Cand incep inscrieriile pentru 2016?

 • miha2789 spune:

  Varsta maxima de admitere pentru subofițeri (femei) este 27 de ani împliniți (cel mult) in anul cu înscrierea?
  Multumesc anticipat

 • Maria-Madalina spune:

  Bună ziua,as dori sa stiu ,in cazul in care dețin certificatul de Cambridge sau DALF dacă trebuie sa mai susțin proba la o limba straina pentru admitere la dumneavoastră. Va mulțumesc!

 • Albert spune:

  Mai pot da la scoala de pompieri daca am cazut psihologicul la politie?

 • aiojoaie alex spune:

  Buna, am si eu o nelamurire daca ma puteti ajuta , eu sunt in clasa 11a si voi implini 18 ani in 27 aprilie 2017 .Vreau sa stiu daca ma pot inscrie in acelasi an ..

 • mangu spune:

  Buna! Am si eu o intrebare: Daca ai terminat scoala de subofiteri, la pompieri, mai poti face Academia (Facultatea de Pompieri), fara sa platesti scolarizarea?
  Multumesc!

 • Georgiana spune:

  Unde se depun dosarele de înscriere?

 • Soare violeta spune:

  Buna ziua! As vrea sa stiu daca ai fost declarat inapt la vizita medicala ptr academie, te mai poti inscrie din nou in acelasi an , dar ptr Campina?

 • alexandra spune:

  Pe ce data se va sustine proba sportiva anul acesta la Campina?

 • cristina spune:

  Buna, vreau si eu sa stiu unde exact in regulament specifica detalii despre cum calculezi media, pentru ca eu stiam ca ai 10 puncte din oficiu, tocmai de aceea sunt 60 la romana si 30 la enleza. Mersi frumos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *